Doanh nghiệp tại Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HTX SX NLN VÀ DVTH THÔN NẬM CỒM XÃ NGÀM ĐĂNG VÀI

Mã số thuế: 5100454704 - Đại diện pháp luật: Thèn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm, Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DVTH NÔNG LÂM NGHIỆP KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 5100434176 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành
Địa chỉ: Thôn Nậm Cồm, Xã Ngàm Đăng Vài, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang