Doanh nghiệp tại Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢN NHÙNG

Mã số thuế: 5100402255 - Đại diện pháp luật: Lê Thiê Như Hoa
Địa chỉ: Xã Bản Nhùng, Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang