Doanh nghiệp tại Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164 - Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương
Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427 - Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim
Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

BQL GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA(CPRP) XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100431457 - Đại diện pháp luật: Sín Văn Tráng
Địa chỉ: xã Sán Sả Hồ, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100161112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Sán sả Hồ, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang