Doanh nghiệp tại Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc