Doanh nghiệp tại Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hoá

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG NỘI

Mã số thuế: 2802305828 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NỘI

Mã số thuế: 2801411372 - Đại diện pháp luật: Trương Công Thành
Địa chỉ: Xã Lương Nội - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LƯƠNG NỘI

Mã số thuế: 2801409398 - Đại diện pháp luật: Hà Thi Son
Địa chỉ: Xã Lương Nội - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRAM YTẾ XÃ LƯƠNG NỘI

Mã số thuế: 2801405435 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hải
Địa chỉ: Xã Lương Nội - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LƯƠNG NỘI

Mã số thuế: 2801404569 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Cầu
Địa chỉ: Xã Lương Nội - Huyện Bá Thước - Thanh Hoá, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước, Thanh Hoá