Doanh nghiệp tại Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS XÃ HỐ MÍT

Mã số thuế: 6200076215 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Suối Lĩnh, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ HỬ XÃ HỐ MÍT

Mã số thuế: 6200076007 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Tà Hử xã Hố Mít, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỐ MÍT

Mã số thuế: 6200072098 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hố Mít, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HỐ MÍT

Mã số thuế: 6200070076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Suối Lĩnh, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỐ MÍT

Mã số thuế: 6200022788 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hố Mít - Huyện Tân Uyên - Lai Châu, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu