Doanh nghiệp tại Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ GIÁP ĐẮT

Mã số thuế: 5400480416 - Đại diện pháp luật: Xa Kỳ Nam
Địa chỉ: Xóm Đắt 1, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON GIÁP ĐẮT

Mã số thuế: 5400480367 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Khanh
Địa chỉ: Xóm Đắt 3, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIÁP ĐẮT

Mã số thuế: 5400471274 - Đại diện pháp luật: Xa Kỳ Nam
Địa chỉ: Xóm Đắt 1, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIÁP ĐẮT

Mã số thuế: 5400319819 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đắt, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình