Công ty ở Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI CÔNG LỰC

Trụ sở: ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Thái Công Lực

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN CM

Trụ sở: ấp Mai Vinh, xã Tam Giang Đông, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Văn Nhịn

XÃ TAM GIANG ĐÔNG

Trụ sở: Xã Tam Giang Đông, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc:

DNTN SÁU QUYỀN

Trụ sở: ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Văn Quyền

DOANH NGHIỆP TN BẢO NHƯ

Trụ sở: ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông, Xã Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Điệp